Kurikulum ini berasaskan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Kementerian Pelajaran dan Kurikulum yang dibentuk khas oleh MARA. Ia terdiri daripada subjek teras, subjek elektif dan subjek khas.


 

MRSM juga mengadakan program-program penghayatan akademik untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap subjek yang dipelajari. Program-program ini juga merupakan aktiviti yang memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan daya kreativiti mereka selain daripada mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Antara aktiviti-aktiviti tersebut ialah :